Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

Powiatowy Urząd Pracy
w Malborku

al. Armii Krajowej 70
82 - 200 Malbork

tel. 55 272 33 51, fax. 55 272 33 51
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Malborski - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Formy aktywizacji » Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

ojTohWxFKYJn8ZDZxuFiCtFdEKcgBkV_d2UglIyMfPWdGuwVVmfEP4RTN2UV_ffnUQLmo_Sx8ARkPhcrMtiM4g

kri4ZL6gxmVVn8h-5bRf2aHKFid16NMe4LHuoKeEw_mdGuwVVmfEP4RTN2UV_ffnUQLmo_Sx8ARkPhcrMtiM4g

gmGvQZieAVyHzsJY4edDC93NAD_7aVmzUrDWmaCpjFadGuwVVmfEP4RTN2UV_ffnUQLmo_Sx8ARkPhcrMtiM4g

IIprHeL_gX_Ht4RjASMpBnxMkwA7nVzPTPoJWeVIs4GdGuwVVmfEP4RTN2UV_ffnUQLmo_Sx8ARkPhcrMtiM4g

K7oiH11ZNXRZ3gFutwCQ4hqkjoe5OGlUvn1ECU1VmD6dGuwVVmfEP4RTN2UV_ffnUQLmo_Sx8ARkPhcrMtiM4g

zds4kTbAoL7gzipDGT0kw1qvAnvbIX57uey7P1bBPjSdGuwVVmfEP4RTN2UV_ffnUQLmo_Sx8ARkPhcrMtiM4g

ke-F0CxbERQiFADsjMZ7DgCMwS9iJttrATWAttErsoWdGuwVVmfEP4RTN2UV_ffnUQLmo_Sx8ARkPhcrMtiM4g

pRsoa9krSjT6hsaPR6FIphh8eeX3PGGAys-NPtDLP9edGuwVVmfEP4RTN2UV_ffnUQLmo_Sx8ARkPhcrMtiM4g

nm3YcZpGsvA9RNTa62jWQn5ZGzwMpb34_MolDAkLWHidGuwVVmfEP4RTN2UV_ffnUQLmo_Sx8ARkPhcrMtiM4g

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ( forma archiwalna )

Adresaci:
pracodawcy
Lokalizacja:
PUP Malbork, nr tel. (055) 272-33-51 wew. 328, pokój nr 15
Termin przyjmowania zgłoszeń:
Od 09.10.2017 r. do 13.10.2017 r.
Data od:
2017-10-04
Data do:
2017-10-13

 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków

Krajowego Funduszu Szkoleniowego

kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

 

Powiatowy Urząd Pracy w Malbork ogłasza otwarty nabór wniosków Pracodawców (zgodnie z definicją przedstawioną w zasadach ubiegania się, wydatkowania i rozliczania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w PUP w Malborku w 2017 roku) o przyznanie środków z Rezerwy Krajowego Funduszu Społecznego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców realizowanego w oparciu o priorytety MRPIPS oraz priorytety Rady Rynku Pracy określone na 2017 rok.

Obligatoryjne priorytety MRPIPS wydatkowania środków KFS w 2017 roku

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Nabór prowadzony jest ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego dlatego oprócz w/w obligatoryjnych priorytetów konieczne jest wskazanie  spełnienia priorytetu Rady Rynku Pracy.


a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).

W przypadku braku wystarczającej ilości wniosków spełniających priorytety wydatkowania KFS Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i/lub Rady Rynku Pracy, rozpatrzeniu będą podlegały również wnioski niespełniające priorytetów, ale uzasadniające rzeczywistą potrzebę kształcenia.


Szczegółowe kryteria ubiegania się o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego: wyjaśnienia dotyczące priorytetów katalog uprawnionych i kwalifikowanych form kształcenia ustawicznego, priorytety określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obligatoryjne do spełnienia, uprawnieni wnioskodawcy, wysokość wsparcia, wymagania wobec wnioskodawców, zasady wydatkowania, rozliczania i kontroli środków KFS itp. określają Zasady ubiegania się, wydatkowania i rozliczania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku w 2017 roku, z którymi Wnioskodawca zobligowany jest się zapoznać.


ZASADY NABORU I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

 1. Dofinansowanie przyznawane jest na pisemny Wniosek pracodawcy – patrz załączniki
 2. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2017 Dyrektora PUP w Malborku z dnia 31.01.2017 r. został ustalony limit środków na kształcenie ustawiczne jednego uczestnika (pracodawcy lub pracownika) na poziomie nie przekraczającym 5.000,00 zł.
 3. W przypadku, gdy pracodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE bez względu na jego formę prawną do wniosku dodatkowo zobligowany jest załączyć:
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 5. Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis lub zaświadczenia wydane przez podmiot udzielający pomoc de minimis - dot. pomocy jaką przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat.
  1. dokumenty pozwalają na ocenę spełniania przez przedsiębiorcę warunków dopuszczalności pomocy de minimis.
  2. Dodatkowo do wniosku każdy Pracodawca zobligowany jest załączyć:

a)       Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych wszystkich uczestników kształcenia ustawicznego.

b)      Kopia dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności - w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka jawna, cywilna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna dodatkowo załączyć należy kopię umowy spółki – potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną i opatrzoną aktualną datą)

c)       Wybrana/ne oferta/ty kształcenia ustawicznego – wydruki ze stron, oferty e-mailowe itp..

d)      Program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu,

e)       Wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

 1. Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego rozpatrywane są w ciągu 30 dni.
 2. W przypadku, gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony pracodawcy zostanie wyznaczony termin nie krótszy niż  7-dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia.
 3. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku: niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub niedołączenia załączników wymaganych.
 4. W związku z wprowadzonymi zmianami do Rozporządzenia w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, nabory prowadzone są w terminach określonych przez PUP, wnioski nie są rozpatrywane wg. kolejności wpływu.
 5. Przy rozpatrywaniu wniosków PUP w Malborku weźmie między innymi pod uwagę:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok (0-30 pkt., w zależności od ilości spełnionych priorytetów)

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy (0-20 pkt. ocena zgodności z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz tematyki szkolenia: nadające uprawnienia 20 pkt., podnoszące kwalifikacje 10 pkt., mieszane 15 pkt.)

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku (0-10 pkt. porównanie do cen rynkowych: zawyżone 0 pkt., porównywalne 10 pkt., częściowo porównywalne 5 pkt. )

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego (0-20 pkt.)

5) w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego (0-20 pkt.)

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS (0-20 pkt., dalsze zatrudnienie, powierzenie obowiązków 100% pracowników 20 pkt., co najmniej 70% pracowników 10 pkt.)

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy (punktacja wyliczana na podst. wszystkich złożonych wniosków, średniego kosztu na uczestnika, kosztu ogółem, dostępnego limitu środków)

 1. Z prowadzonego naboru wyłączeni są pracodawcy, którzy nie rozliczyli się kompletnie z zakończonych dotychczas umów.
 2. Pracodawcy, którzy w pierwszym naborze nie otrzymali dofinansowania ze względu na brak wystarczających środków KFS, w bieżącym naborze otrzymują dodatkowe 10 pkt.
 3. Pracodawcy, którzy w latach 2014-17 nie korzystali z dofinansowania KFS otrzymują dodatkowe 20 pkt.;
 4. Wnioski powinny być złożone co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia formy wsparcia wskazanej we wniosku.
 5. Dopuszcza się możliwość negocjacji treści wniosku w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Starosta zawrze z pracodawcą umowę o dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne.
 7. Przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy jest dokonywane na  podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie decyzji administracyjnej. W związku z powyższym, odmowa przyznania tych środków nie podlega odwołaniu.

MIEJSCE NABORU WNIOSKÓW

 1. Nabór wniosków prowadzony jest w terminie od  09.10.2017 r. do  13.10.2017 r., w godz. 7.00-15.00,  w przypadku pozostania wolnych środków KFS niezwłocznie ogłoszony zostanie kolejny nabór.
 2. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, przy ul. Armii Krajowej 70, 82-200 Malbork pok. 12
 3. Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę brana jest data wpływu wniosku w wersji papierowej do Urzędu.
 4. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.
 5. Nabór zostanie zamknięty przed terminem, w przypadku wpływu wniosków na łączną kwotę przekraczającą 150% dostępnych środków KFS, na 24 godziny przed jego zamknięciem informacja ta  zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku pod nr tel. (55) 272-33-51 wew. 328 lub w siedzibie urzędu pokój nr 15.

 

Serdecznie zapraszamy!.


Powiązane pliki:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 11 ]
ikona DOC Wniosek KFS 2017 rok.doc 06-02-17 09:25 194.5KB pobierz
ikona PDF Wniosek KFS 2017 rok.pdf 06-02-17 09:33 193.85KB pobierz
ikona PDF załącznik nr 1 do wniosku Formularz pomoc de minimis.pdf 06-02-17 09:33 80.26KB pobierz
ikona XLS załącznik nr 1 do wniosku Formularz pomoc de minimis.xls 06-02-17 09:25 135.5KB pobierz
ikona PDF załącznik nr 2 do wniosku _Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis_.pdf 06-02-17 09:33 49.86KB pobierz
ikona DOC załącznik nr 2 do wniosku (Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis).doc 06-02-17 09:26 50KB pobierz
ikona PDF załącznik nr 3 do wniosku _Oświadczenie dane osobowe_.pdf 06-02-17 09:34 43.18KB pobierz
ikona DOC załącznik nr 3 do wniosku (Oświadczenie dane osobowe).doc 06-02-17 09:29 52.5KB pobierz
ikona PDF Zasady KFS 2017.pdf 06-02-17 11:49 1.32MB pobierz
ikona PDF Zawody deficytowe powiat.pdf 30-12-16 10:30 12.62KB pobierz
ikona PDF Zawody deficytowe województwo.pdf 30-12-16 10:31 12.85KB pobierz
powrót do listy
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6849
 • Mnd-8vpIHxa_UPJPnAsfGwrk6g1TYf8Qavt-AuTvYJ-IXNYG5EgZOUD2bQBwg6ZVSs2PW4MQ4SzPGkbGihUi5w

 • 3eLWFk2Ixwu3snPckJb8VNIDhNIFS-xWmV9xAGd939GIXNYG5EgZOUD2bQBwg6ZVSs2PW4MQ4SzPGkbGihUi5w

 • hgweVM_v4LfXw1Rh9nuOCIUQ_A2jpHjKEYEIGxlujT6IXNYG5EgZOUD2bQBwg6ZVSs2PW4MQ4SzPGkbGihUi5w

 • 4gIse98uG3kwZtCx5zYSPpwMSMpv80mRCy9ouMiRA5aIXNYG5EgZOUD2bQBwg6ZVSs2PW4MQ4SzPGkbGihUi5w

 • g35w0rExTXJY65owgs1mtyDZaR_M2M9ub-cFQkjVl0yIXNYG5EgZOUD2bQBwg6ZVSs2PW4MQ4SzPGkbGihUi5w

 • ebrCugOgEmVtRKBasyNzPWtTGa4RgP-Z9pbU5Cb5qKSIXNYG5EgZOUD2bQBwg6ZVSs2PW4MQ4SzPGkbGihUi5w

 • 8A92o_5WeGPnUidKLaozIcl0iREg91QCOR4TO5GcIVaIXNYG5EgZOUD2bQBwg6ZVSs2PW4MQ4SzPGkbGihUi5w

 • aziHLNEUayTzZhvdWM6YWM0lDTs_sc31pOJwwjv8Er6IXNYG5EgZOUD2bQBwg6ZVSs2PW4MQ4SzPGkbGihUi5w

 • aMPa6DsoPJJv8s2eNbf_AFwXqgVTpqpCgYN0QrG7BdCIXNYG5EgZOUD2bQBwg6ZVSs2PW4MQ4SzPGkbGihUi5w

 • SwZcgedblebjixdp6uTCYXPAQzZHNIGsOHZWoygEgVKdGuwVVmfEP4RTN2UV_ffnUQLmo_Sx8ARkPhcrMtiM4g

 • gUOduIqGEYblvT2EfcmrFGAy2WAuISfTtfJSRSljIxqdGuwVVmfEP4RTN2UV_ffnUQLmo_Sx8ARkPhcrMtiM4g

 • D_jqHDMUEcapOSf3OhEtX-9GzWofuHnJ3hoYnOdc9mmdGuwVVmfEP4RTN2UV_ffnUQLmo_Sx8ARkPhcrMtiM4g

 • aBW7wxYOVNyP2PO5XCKE8K2wPUwA4qsrJNLiE5Ig9smdGuwVVmfEP4RTN2UV_ffnUQLmo_Sx8ARkPhcrMtiM4g

 • KXNkG3CE_IkadCQinqfWgKKbEBvSix7Utrh1k1LNF6OdGuwVVmfEP4RTN2UV_ffnUQLmo_Sx8ARkPhcrMtiM4g

 • F1swwUfs86oCNQJI7Q-qfSMArS00UHZIg7zpQgaXEsedGuwVVmfEP4RTN2UV_ffnUQLmo_Sx8ARkPhcrMtiM4g

 • _UW8_nVPs4jy5a7W0N0ddqyCDZtDkN5SEJzN5HjorGydGuwVVmfEP4RTN2UV_ffnUQLmo_Sx8ARkPhcrMtiM4g

 • 5BG1aCk_Nfiava3dIyMbvl4vDPUgBzSmBpJVcH3AQ0KdGuwVVmfEP4RTN2UV_ffnUQLmo_Sx8ARkPhcrMtiM4g

 • kFk3zVQtPhttvawj00tlhlQ7ebMjPcQ-tVNm0y6kOiydGuwVVmfEP4RTN2UV_ffnUQLmo_Sx8ARkPhcrMtiM4g

 • eDBsE8Idu8UQlp31FlQ5afXQQD-3r7-L1vF8_gJe7ESdGuwVVmfEP4RTN2UV_ffnUQLmo_Sx8ARkPhcrMtiM4g

 • SrjimM75WIPPGf-DveAJ9MOgm0rydd9DrZ1qjPfRKtWdGuwVVmfEP4RTN2UV_ffnUQLmo_Sx8ARkPhcrMtiM4g

Projektowanie stron: IntraCOM.pl