Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

Powiatowy Urząd Pracy
w Malborku

al. Armii Krajowej 70
82 - 200 Malbork

tel. 55 272 33 51, fax. 55 272 33 51
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Malborski - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Formy aktywizacji » Prace interwencyjne

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

wroRQk8cfAJgcLuTwuA9iMNRJ3EIzoun6ibo9CPnInqFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

eaZefXOOLiQVnrfD2d9oAonoLYo5EGdfWApB6BNjULuFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

qWrtGL-vVyPWTzywC562QOEj5Tr8iANghGZgNnhU0_OFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

odT2l2wQNcEcv4Z88IJaTXkUaFQ9Eu_YBeNnwzJPhM-FXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

i8BoJYuynY9vTkSQMyQTFfPErGcDKhm5Fqo7R4eWD16FXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

7rGKVLCDOSp5u1JDi0At6QE4Cj3C20WoX4J-hKweBp-FXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

LKLRy6LRgsGE5hZQCrFsxtvlk17Ug_JL0zph1Xx604OFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

8Kbjs6tIv8SyqRsZ0dkKlLd81ceJ9Wyy3x-2BCVScE-FXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

CGq4HgRnl3mf8CkHqoCsfsLa8YTYtH-qX2ZgogG50B6FXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

Prace interwencyjne

Nabór wniosków w sprawie zawarcia umów o organizację prac interwencyjnych RGP

Adresaci:
pracodawcy
Lokalizacja:
PUP Malbork, pokój nr 14.
Termin przyjmowania zgłoszeń:
Od dnia 27.03.2017 r. do wyczerpania środków
Data od:
2017-03-27

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

ogłasza otwarty nabór wniosków w sprawie zawarcia umów o organizację prac interwencyjnych

określonych w art. 51 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.)

 w ramach programu Region Gospodarka Praca

 

1. Nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 27.03.2017 roku do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

2. Nabór dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku, w wieku poniżej 30 roku życia (w dniu skierowania na prace interwencyjne nie mogły ukończyć 30 roku życia), dla których został ustalony II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należących do jednej z poniższych grup:

a) osoby bez kwalifikacji zawodowych,

b) osoby bez doświadczenia zawodowego,

c) absolwenci, w tym osoby które ukończyły szkołę wyższą (w 12 m-cy po ukończeniu szkoły),

d) inne osoby o kwalifikacjach niedopasowanych do rynku pracy oraz osoby z wykształceniem co najwyżej średnim.

3. Wymagania stawiane Podmiotom/Pracodawcom ubiegającym się o organizację prac interwencyjnych:

1) prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

2) niezaleganie z opłacaniem: danin publicznoprawnych (np. podatki, opłaty lokalne), składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

3) podmiot/ pracodawca ubiegający się o organizację prac interwencyjnych nie mógł być karany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy,

4) spełnienie warunków niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w określonym sektorze,

5) złożenie poprzez wypełnienie załącznika nr 5 do wniosku o organizację prac interwencyjnych deklaracji zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończeniu prac interwencyjnych (po okresie 9 m-cy), na kolejny okres co najmniej 3 miesięcy (okres 3 miesięcy oznacza co najmniej 90 dni kalendarzowych) na podstawie umowy o pracę w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy (1/2 etatu) lub umowy zlecenia (wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku dłuższego okresu obowiązywania umowy jej wartość winna być proporcjonalnie wyższa: np. 4 m-ce, 4 krotność minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem że stawka za godzinę pracy nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę),

6) wywiązanie się z zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku umów, w szczególności zadeklarowanego we wniosku zatrudnienia bezrobotnego, po odbytym u Pracodawcy np. stażu/ organizacji prac interwencyjnych itp., na wskazany w oświadczeniu/deklaracji okres.

4. Miejsce złożenia wniosku: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, Al. Armii krajowej 70, pok. 14, I piętro.

5. Kryteria rozpatrywania wniosku

1) Rozpatrywanie wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie prac interwencyjnych odbywa się przez członków Komisji ds. rozpatrywania wniosków w oparciu o ustawę z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864).

2) Z uwagi na ograniczone środki finansowe, komisja będzie rozpatrywać wnioski na bieżąco według kolejności wpływu.

3) Wnioski bez gwarancji zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonych pracach interwencyjnych (po 9 miesięcznym okresie zatrudnienia wynikającym z zawartej umowy), wnioski z gwarancją zatrudnienia na okres krótszy niż 3 miesiące, wnioski z gwarancją zatrudnienia w których wartość 3 miesięcznej umowy zlecenia będzie niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia będą rozpatrywane negatywnie.

4) Zatrudnienie nastąpi nie później niż od 01.06.2017 r.

6. Warunkiem jest również, aby praca w ramach prac interwencyjnych była podjęta w:

1) rozwijających się usługach,

2) istotnych dla regionu branżach:

a) ICT, logistyczna, kolejowa, chemiczna, motoryzacyjna, stoczniowa, turystyczna, rafineryjna, usługi biznesowe (BPO/SSC),

b) BPO – Business Process Outsourcing (zlecanie procesów biznesowych na zewnątrz) – jest to tworzenie zespołów przez wyspecjalizowaną firmę i oferowanie scentralizowanych usług innym firmom,

c) SSC – Shared Service Center (centrum usług wspólnych) – jest to tworzenie przez firmę na potrzeby wewnętrzne scentralizowanego zespołu pracującego wyłącznie na rzecz tej firmy.

3) branżach kluczowych np. elektroniczna, przetwórstwa rolno-spożywczego ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa rybnego, sektor drzewno-meblowy, maszynowy, meblarski, produkcja papieru, informatyka i telekomunikacja, biotechnologia i farmaceutyka, budownictwo,

4) przedsięwzięciach w ramach ZIT i ZPT,

5) inteligentnych specjalizacjach regionu:

a) technologie off-shore i portowo-logistyczne (ecoprzyjazne eksploracje zasobów morza, urządzenia i konstrukcje w środowisku morskim, urządzenia i systemy podwodne, technologie energooszczędne i niskoemisyjne na obszarach morskich),

b) technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie (m.in.: efektywność i bezpieczeństwo aktywności człowieka w sferze gospodarczej i społecznej dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: multimodalne interfejsy człowiek-maszyna, systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy, przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich danych, chmury obliczeniowe),

c) technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw (m.in.: odnawialne źródła energii, generacja rozproszona i energetyka prosumencka, smart grid w systemie przesyłu i dystrybucji energii, magazynowanie energii, pojazdy o napędzie alternatywnym, energetyczne wykorzystanie odpadów),

d) technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się (m.in.: kompleksowe i zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii; systemy opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym).

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, pok. nr 14 lub pod numerem telefonu (55) 272 33 51 wew. 324.

Powiązane pliki:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
ikona PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 17-01-17 10:41 3.67MB pobierz
ikona PDF Krajowa oferta pracy 27-09-16 12:50 164.9KB pobierz
ikona PDF Wniosek o organizację prac interwencyjnych 16-01-17 14:35 122.05KB pobierz
powrót do listy

W razie pytań prosimy o kontakt:

Kontakt do pracownika urzędu
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
     (55) 272 33 51 w. 324 - pokój nr. 14  
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 31511
 • TX6iCgw6zK0ahYDTJPOk_mYsIPSvzXywyGAo0xNBv4mgXsNFguJIqiogiNTLByvNuPkLeGF-nOvha01JDRy2Jw

 • KsVUuL47nXmcJBU4utwbZGpgx55-SQ5oslar3l4oBYGgXsNFguJIqiogiNTLByvNuPkLeGF-nOvha01JDRy2Jw

 • 41VWYXzsTtZK6ieugskHrt7mUp5xWjxKpWhz7PKjYO-gXsNFguJIqiogiNTLByvNuPkLeGF-nOvha01JDRy2Jw

 • YCeECD6lDoMd9yqFMAJDio8q7TfJeRNJvQJtHqKaocGgXsNFguJIqiogiNTLByvNuPkLeGF-nOvha01JDRy2Jw

 • FP6CNNG7bdGfOS5oKgnKdQ-9Y7hhtRrxmch3iZkMuWigXsNFguJIqiogiNTLByvNuPkLeGF-nOvha01JDRy2Jw

 • cK6F3xfp5e2XpmW6wXRjCLtlaY-qDY8-olJWJvTEOpagXsNFguJIqiogiNTLByvNuPkLeGF-nOvha01JDRy2Jw

 • qKL83ibr45r1mv7RkSiTMGt-9kEyUzUFWVGcln8JRJmgXsNFguJIqiogiNTLByvNuPkLeGF-nOvha01JDRy2Jw

 • whRCCbpDth1rp_5wuXbpm7g_MTGtllkou0DxApErsGKgXsNFguJIqiogiNTLByvNuPkLeGF-nOvha01JDRy2Jw

 • rN27Cup0nbDC7xrjdRYA0Tsu-pVBl6eWKImoGS-uhNWgXsNFguJIqiogiNTLByvNuPkLeGF-nOvha01JDRy2Jw

 • OXnq7xU2aMr9jpB-ixVsFiwz4JiY0DArw2F1rL0VKJaFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

 • NsUOvyN-G-tEBR8bAWKDBbGHN9Plnfc2wva4ty6f8N6FXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

 • Jq6QVIqkEPDQvFG6AHW48ekYhfUgyjOlmJeir8Wr6GaFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

 • ax71TXmofm-uxktEVXxB48MKSQkWvMi5e8ogz4x8nA-FXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

 • C46TENfNC-jxl9SGRiNwKtF7bPNQB1poie43wd6M8UmFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

 • ePUA_oe-EaTtLrY2ugANZ7SzQUcvQD7WVXAPScpl8lGFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

 • Fl83MtV0Mv_e7-zmM82WbexxHA7vlevX4iMo_Kqw-DiFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

 • b5-xt3SIILA7aTexTCIQykWVvrPfHzU1TPEEGbRxkKuFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

 • 3ijDvJN4If5WnZ4i375FEa5t2uPQgQ3KfBPHB2dlpOWFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

 • 8H0eQseficV9njJbAeLKUh8LrWzG-v9SC1xCR6fAuBuFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

 • F379lPqIaa4Q1I1OTugZW5enRyNpyBLrC52C9gLkuTOFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

Projektowanie stron: IntraCOM.pl