Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

Powiatowy Urząd Pracy
w Malborku

al. Armii Krajowej 70
82 - 200 Malbork

tel. 55 272 33 51, fax. 55 272 33 51
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Malborski - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

F0xfp6u5fuBybIIRFs2K1Nqz4bxRgZhPYEn_WP4dYYY

B1yOktpPvEPDlukUGsDcxIxci7KDrDOoS7bCH1tDUK0

LGjYGCUjNwTwKKpjD4AHnuyzJxQc3tAAzjslF2wUDTw

pjfJ73U3IJP74J28yPK3IUDxso6UkOy_LMJaqgGsgJI

M6-sEVHYuEje_UmWk_7bQL33Qkv9M9LNgnqB7De_JfQ

sfOuYhfoLqaOVpng-cSPjwZ6ooqVFcqnbNUHmFx2TX8

AF6KuaG7iV2jFujnyciXJUQCjCrq2NqBzBQnXfrx-Kg

x-hdxTR6obdkn-Utm7M5I1rCVtNKqunc_H-TecvkQgs

CqUAAbfvkbl6AuegLEilf5G4fn-hIm7vtArnSLiENn8

Staże

Nabór wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży na okres do 6 miesięcy- 5.2.2 RPO

Adresaci:
bezrobotni, pracodawcy
Lokalizacja:
PUP Malbork, nr tel. (055) 272-33-51 wew. 320, pokój nr 11
Termin przyjmowania zgłoszeń:
od 01.02.2017 roku do odwołania, czyli wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel
Data od:
2017-02-01


Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

ogłasza nabór wniosków  w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży

na okres do 6 miesięcy

w ramach projektu pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim

 i sztumskim – aktywizacja zawodowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach

 Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)


Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie

od 01.02.2017 roku do odwołania, czyli wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel

 

Informacje dotyczące projektu – organizacji staży

Każda osoba bezrobotna zakwalifikowana do projektu skorzysta z kompleksowego wsparcia w nim ujętego, które obejmować będzie takie działania jak:

 1. identyfikacja umiejętności, predyspozycji, oczekiwań i problemów zawodowych osób i wyznaczenie celów zawodowych oraz wytyczenie dalszej ścieżki rozwoju zawodowego – czyli opracowanie Indywidualnego Planu Działania pod okiem Doradcy Klienta,
 2. poradnictwo zawodowe – indywidualne i grupowe, w tym 9 dniowe warsztatyzakresu poszukiwania pracy i rozwoju kompetencjiistotnych na rynku pracy,

oba instrumenty realizowane będą przed skierowaniem każdej osoby bezrobotnej na staż.

Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach, gdy wynikało to będzie z wskazanych w Indywidualnym Planie Działania potrzeb osoby bezrobotnej może ona zostać skierowana na:

1) szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe- realizowane przed skierowaniem osoby bezrobotnej na staż. Katalog szkoleń obejmuje tylko i wyłącznie szkolenia certyfikowane, potwierdzone egzaminem zewnętrznym realizowanym przez uprawnioną Instytucję takie jak: kursy SEP, ECDL (komputerowe na różnych poziomach zaawansowania), językowe (zakończone np. egzaminem TOEFL, TELC, FCE, CAE, DELF, LCCI, ZDAF), obsługi wózków widłowych, operator drona, montażu, demontażu rusztowania, kwalifikacji wstępnych na przewóz rzeczy i osób lub kwalifikacji przyspieszonej, kurs ADR, szkolenia energetyczne, kurs prawa jazdy kat. E, kurs obsługi koparki i koparko-ładowarki,szkolenie na uprawnienia palaczy kotłowni CO, kurs pedagogiczny, ratownika wodnego, Europejski Certyfikat Bankowca, kurs agenta ubezpieczeniowego.

W/w kursy/szkolenia stanowią jedynie przykłady i nie należy ich traktować jako listy zamkniętej. Niemniej jednak każde z realizowanych w projekcie szkoleń musi się zakończyć certyfikowanym egzaminem zewnętrznym.

Powyższe weryfikowane będzie z osobą bezrobotną na etapie ustalania Indywidualnego Planu Działania.

2) prace interwencyjne  - realizowane po zakończeniu stażu.

W świetle powyższego staże realizowane będą w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.


Grupa docelowa – osoby bezrobotne kierowane na staż

Nabór dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku, powyżej 30 roku życia, dla których został ustalony II profil pomocy  w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należących do co najmniej jednej z pięciu poniższych grup:

 1. kobiety,
 2. osoby powyżej 50 roku życia,
 3. osoby z niepełnosprawnościami,
 4. osoby długotrwale bezrobotne (osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – do okresu zalicza się również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie),
 5. osoby o niskich kwalifikacjach na poziomie do ISCED 3, czyli posiadające wykształcenie: ISCED 1 - podstawowe, ISCED 2 – gimnazjalne, ISCED 3 –ponadgimnazjalne (zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe).

Wymagania stawiane Organizatorom stażu

1) prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 3 miesięcy przed złożeniem wniosku,

2) spełnienie warunków wskazanych w art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 142, poz. 1160)- wskazanych w informacji dla organizatora załączonej do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych,

3) spełnienie wymogów wskazanych w załączniku nr 1 do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych,

4) złożenie poprzez wypełnienie załącznika nr 3 do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie staży deklaracji zatrudnienia osoby bezrobotnej po odbytym stażu*, na okres co najmniej 3 miesięcy (okres 3 miesięcy oznacza co najmniej 90 dni kalendarzowych) na podstawie umowy o pracę w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy (1/2 etatu) lub umowy zlecenia (wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku dłuższego okresu obowiązywania umowy jej wartość winna być proporcjonalnie wyższa: np. 4 m-ce, 4 krotność minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem że stawka za godzinę pracy nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę),

5) wywiązanie się z zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku umów, w szczególności zadeklarowanego we wniosku zatrudnienia bezrobotnego, po odbytym u Pracodawcy stażu, na wskazany w oświadczeniu/deklaracji okres.

Miejsce złożenia wniosku

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, Al. Armii krajowej 70, pok. 11 I piętro.

Kryteria rozpatrywania wniosku

Rozpatrywanie wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży odbywa się przez członków Komisji ds. rozpatrywania wniosków w oparciu o Ustawę z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2009 roku nr 142, poz. 1160).

Ponadto z uwagi na ograniczone  środki finansowe Komisja będzie rozpatrywać wnioski według kolejności wpływu.

Wnioski bez gwarancji zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu, wnioski z gwarancją zatrudnienia na okres krótszy niż 3 miesiące, wnioski w których wartość 3 miesięcznej umowy zlecenia będzie niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia lub wnioski, w których wskazana do odbycia stażu osoba nie spełnia założeń projektu (w sytuacji gdy Organizator stażu określił we wniosku, iż nie jest zainteresowany przyjęciem do odbycia stażu innej osoby skierowanej przez PUP spełniającej założenia programowe), będą rozpatrywane negatywnie.

Celem uzupełnienia wolnego miejsca stażowego (w przypadku rezygnacji przez Organizatora z przyznanego miejsca), Urząd Pracy ogłosi kolejny nabór pracodawców.

UWAGA!!!

W przypadku wskazania we wniosku osoby bezrobotnej, która miałaby być przyjęta do odbycia stażu, zobligowana jest ona do dostarczenia w terminie natychmiastowym do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku do obsługującego Ją Doradcy Klienta wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Pozwoli to na szybsze zweryfikowanie osoby bezrobotnej pod kątem możliwości jej udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, pok. nr 11 lub pod numerem telefonu (55) 272 33 51 wew. 320.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku informuje, iż analogiczny nabór pracodawców zainteresowanych organizacją stażu na rzecz osób bezrobotnych prowadzony jest w ramach projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa” przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.

Powiązane pliki:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
ikona PDF Formularz zgłoszeniowy.pdf 20-12-16 12:43 321.65KB pobierz
ikona PDF wniosek o zorganizowanie stażu 2017 13-03-17 13:39 156.71KB pobierz
powrót do listy

W razie pytań prosimy o kontakt:

Kontakt do pracownika urzędu
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
    Obsługa pracodawców - (55) 272 33 51 w. 320 - pokój nr 11  
    Obsługa osób bezrobotnych - (55) 272 33 51 w. 325 - pokój nr 16  
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 59764
 • c-4gRBpOjqZ6uZzct-6_5YfcgD26T18oJ220c0d8yYg

 • syDpdOYrzu_yqhr4v25rC1hGObuy38nw1sPaZjuCUhw

 • sjpFD770U6bPcs8uL1C4reoIPS5YeQjNhFPZIULGVrE

 • GBd3LjZsWmaI8DeoU1k6HtThFfYReT9KHNNoS3skTPI

 • 5TvWtG3GozB922EF3u4H2Lgy_ZqmE-WUGtuTxOL-Cuw

 • v_8bmqjLQfPCijW9fNAu9yybtLvKWuMPeLbGJmdMlDw

 • Ldb4M0Uh5rH_mygKCYA5LaCpziFRZFDrptQzMbLFwHg

 • yPdRbqCpcsKOjgi6Yrqs9U7LyIZzNU8kCpDrcJhlY9w

 • eDPBCsBHeynmCfpS5Vst0u1G9F7YfvXAiZp1I5HiHPs

 • M20k96znmIrdqfzGFeHK8jZcAWB4dgu8mxrrsB10sO4

 • sN7mIfAaPtcU7JCodQWqqbF9DPrXSpr61GTT9isGFIc

 • zecN6d2RaWNeUOeuwvy22BgOF0XsT1J-UM-XZDsMyUM

 • geKx02vXopcbGa_FkP52yy1hVbQGc5NXAhwuVmCogz0

 • 4fhnkPmvshZNNHMke0bg48sWpcCOFrW6Ie7gkTwyDb0

 • U5tLD-u7q4R5gUWJORlR5iQnbLQq2JPe_qySmo-ufi8

 • i-7bB3iyUHE4DHYq74ILx5T1Z1K8ewrEnwCUdWUXGDk

 • AmaWy26gFDgNd1y64rgDsRtSaGRDkzv1gFppKJy9uMk

 • 2r8Oup1S3IdXYTDpnt2N9pKZC6OmGWUYUvTWBWNMk5A

 • dxYrWaD01cmCbEDf-uh14RaslqOhik7VQPlW9IMuvbM

 • gEOLv6REvcBbEzRPqtGYPjvjgTOZOrGstK6lhem19sw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl